Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” jest organizacją typu non-profit, która swoje cele statutowe realizuje prowadząc badania historyczne oraz działając na rzecz ochrony zabytków  architektury – w tym także fortyfikacji i ochrony zabytkowych urządzeń inżynierii miejskiej. W sprawach związanych z zabytkami tego typu Stowarzyszenie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Urzędem Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Współpracuje także z Radą Dzielnicy V Miasta Krakowa i Urzędem Gminy Zabierzów, na której terenie objęło opieką niemieckie schrony z okresu II wojny światowej.

W listopadzie 2006 roku członkowie Stowarzyszenia, pracując społecznie, oczyścili wnętrze schronu przy ul. Królewskiej w Krakowie, a następnie przygotowali wystawę materiałów związanych z historią Krakowa podczas okupacji niemieckiej oraz z zagadnieniami obrony przeciwlotniczej na terenie miasta. Podobną imprezę powtórzono w maju 2007 roku udostępniając na potrzeby zwiedzających kolejne dwa tego typu obiekty - tym razem na Placu Inwalidów oraz w Parku Krakowskim. Obecnie schrony znajdują się pod opieką Stowarzyszenia i udostępniane są do zwiedzania. W czerwcu 2007 roku Stowarzyszenie przystąpiło do remontu dwóch schronów biernych piechoty (typu Regelbau 668) wchodzących w skład niemieckiego punktu oporu z roku 1944, znajdujących się w miejscowości Rudawa koło Zabierzowa. Obiekty te również można zwiedzać.

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” było współorganizatorem wielu imprez o charakterze historycznym, min.” Noc Muzeów", „Dzień Otwartych Drzwi Muzeów, „Dzień Pamięci Ofiar Gestapo”, „Piknik Forteczny - Rudawa", „XIII Rajd Twierdzy Kraków 2008”, "Odkrywamy Kleparz i Garbary", "Rajd Śladami II wojny światowej - Rudawa".  16 marca 2008 roku Stowarzyszenie zostało odznaczone przez  Zarząd PTTK Oddział Wojskowy w Krakowie Brązową Odznaką "Twierdza Kraków" za popularyzacje zachowanych budowli obronnych.

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"

Siedziba: 31-945 Kraków  os. Teatralne 6/11

tel: 507 006 617 / 505 422 007   e-mail: rawelin@rawelin.org

Konto bankowe: Bank BGŻ S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0262 4070

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.12.2004r.

KRS: 0000223863    REGON: 120025139    NIP: 6751371125
 

 

   Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”:
   Dariusz Krzyształowski - Prezes Zarządu
   Tomasz Mierzwa - Zastępca Prezesa Zarządu
   Karol Łapiński - Skarbnik
   Łukasz Martyna - Sekretarz
 
   Komisja Rewizyjna Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”:
   Dawid Golik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
   Piotr Stecz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
   Grzegorz Ząbek - Sekretarz

 

   Celem działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” jest:

 • badanie historii państwowości polskiej
 • popularyzację treści patriotycznej i niepodległościowej
 • dokumentacja materialnych przejawów działalności człowieka na obszarze Państwa Polskiego
 • badanie oraz wzbogacanie wiedzy historycznej a w szczególności historii militarnej, tradycji oręża polskiego, eksterminacji i prześladowań narodu polskiego i innych narodów w okresie działań wojennych, okupacji i zaborów, a także innej działalności okupantów i zaborców na ziemiach polskich
 • wzbogacanie wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, infrastrukturze wojennej, działaniach wojennych i eksterminacyjnych
 • objęcia obiektów, zespołów obiektów oraz krajobrazów kulturowych skuteczną i wszechstronną ochroną i opieką
 • zbudowania w społeczeństwie pozytywnego nastawienia do dziedzictwa kulturowego
 • włączanie obiektów zabytkowych w kulturalne, społeczne i gospodarcze życie społeczeństwa
 • popularyzację wiedzy o w/w zagadnieniach

 

   Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, partiami i stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami

 • opiekę nad obiektami zabytkowymi i ich udostępnianie dla potrzeb ruchu turystycznego

 • prace eksploracyjne i badawcze

 • popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym wiedzy o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości

 • opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i jego członków

 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji itp.

 • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem

 • prowadzenie analiz i studiów

 • działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą

 • organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia

 • wymianę informacji, materiałów i sprzętu

 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych m.in. historycznych i architektonicznych

 • organizowanie i prowadzenie biblioteki i archiwum dla Stowarzyszenia

 • wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej

 • działania promocyjne

 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową

 

 
    Aktualności
    Stowarzyszenie
    Statut
    Działalność
    Schrony
    Imprezy
    Media o nas
    Byliśmy...
    Partnerzy
    Sponsorzy
    Forum
    Linki
    Kontakt
 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved