Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"  w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Krakowie i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kraków. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi, społecznymi, itd. i nie reprezentuje żadnych instytucji rządowych czy religijnych.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe zwane Jednostkami Regulaminowymi, a ich sposób działania określa regulamin.

 

Rozdział II - CELE I ZADANIA

§ 8

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 1. badanie historii państwowości polskiej

 2. popularyzację treści patriotycznej i niepodległościowej

 3. dokumentacja materialnych przejawów działalności człowieka na obszarze Państwa Polskiego

 4. badanie oraz wzbogacanie wiedzy historycznej a w szczególności historii militarnej, tradycji oręża polskiego eksterminacji i prześladowań narodu polskiego i innych narodów w okresie działań wojennych, okupacji i zaborów, a także innej działalności okupantów i zaborców na ziemiach polskich

 5. wzbogacanie wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, infrastrukturze wojennej, działaniach wojennych i eksterminacyjnych

 6. popularyzację wiedzy o w/w zagadnieniach.   

§ 9

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, partiami i stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami

 2. opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i jego członków

 3. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji itp.

 4. popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem

 5. prowadzenie analiz i studiów

 6. działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą

 7. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia,

 8. wymianę informacji, materiałów i sprzętu

 9. organizowanie i prowadzenie badań naukowych m.in. historycznych i architektonicznych

 10. organizowanie i prowadzenie biblioteki i archiwum dla Stowarzyszenia

 11. wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej

 12. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

 

Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 16

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

§ 17

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 3. regularnego opłacania składek członkowskich

 4. pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane i wykonywane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 23

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia

 2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

 • z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania

 • z powodu działania wbrew dobremu imieniu Stowarzyszenia

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

 • z powodu niedotrzymania terminu płatności składki przez okres większy niż 4 miesiące

 • na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

 • z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu

 • z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

§ 24

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje w terminie dwóch tygodni odwołanie do następnego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna

§ 26

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. Kandydat na członka władz wybieralnych Stowarzyszenia musi posiadać staż w organizacji dłuższy niż 1 rok

 2. Powyższe wymagania nie dotyczą wyboru władz wybieralnych pierwszej kadencji. Zasady wyboru władz wybieralnych pierwszej kadencji określa Zebranie Założycieli

§ 28

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§ 29

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 30

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

§ 31

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 34

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności -  w pierwszym terminie co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

 2. uchwalanie zmian statutu

 3.  wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

 4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia

 6. uchwalanie budżetu

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

 8. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

 

§ 36

Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 37

Zarząd Stowarzyszenia sprawuje władzę ustawodawczą Stowarzyszenia między zebraniami Walnego Zebrania Członków.

§ 38

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Zastępcę Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 39

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§ 40

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

 3. między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków pełnienie władzy ustawodawczej

 4. sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia i budżetu

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

 10. przyjmowanie i usuwanie członków

 11. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia

 12. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia

§ 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się  z 3-5 osób w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia

 3. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

 5. kontrolowanie działalności członków Stowarzyszenia

 6. wnoszenie o usunięcie członka na podstawie przeprowadzonej kontroli

§ 44

Zarząd może nakładać na członków Stowarzyszenia następujące kary:

 1. upomnienia

 2. nagany

 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 30 dni do 1 roku

 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia

§ 45

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

 

Rozdział V - MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 46

Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

§ 47

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich

 2. darowizn, spadków, zapisów.

§ 48

Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 49

Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 50

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 51

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52

Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 53

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnika lub Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

§54

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 56

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 57

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 
    Aktualności
    Stowarzyszenie
    Statut
    Działalność
    Schrony
    Imprezy
    Media o nas
    Byliśmy...
    Partnerzy
    Sponsorzy
    Forum
    Linki
    Kontakt
 

 

Copyright © 2008 Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved